با عشق از مریخ

70020001-6 محصول جدید

یک دهانه برخوردی در مریخ که به دلیل نشست غبار مریخی به مرور زمان به صورت قلب درآمده است.