آسمان پرستاره

70020001-5 محصول جدید

10,000 تومان

پوستر آسمان پرستاره

آسمان پر ستاره جنگل‌های دوهزار مازندران در شبی پاییزی؛ در حالی که ارتفاعات کوهستان سیالان از طلوع ماه بدر نور گرفته است، راه شیری تابستان و مریخ درخشان (پرنورترین جرم در تصویر) به سوی افق غرب پیش میروند.