نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده
۲/۱۰
مثبت ۱۲ سال
کاروانسرای ده‌نمک
اجرا شده

کارگاه «ماهواره‌ها را علمی‌تر ببینیم!»

کلیه رصدهای ما در طبیعت آسمان یک شب رصدی را می توان به
به ازای هر نفر
ندارد.
یک جلسه
۳ ساعت