اجرا شده
اجرا شده

سفر به دشت «پرستاره» کویر

سفر به دشت «پرستاره» کویر محل برگزاری برنامه استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش مرکزی، دهستان
۴ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال