اجرا شده

کارگاه «مفهوم زمان در شاهنامه و ارتباط آن با جشن‌های ایرانی»

تاريخ انسان، سرگذشت آگاهی اوست و آگاهی در پرسش از چیستی انسان و هستی و زمان پديدار
به ازای هر نفر
ندارد.
یک جلسه
۲.۵ ساعت