اجرا شده

در جمعیّت خوشهٔ سنبله – ۳

 آموزش رصد با تلسکوپ‌های آماتوری: «در جمعیّت خوشهٔ سنبله» محل برگزاری برنامه استان سمنان،
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده

در جمعیّت خوشهٔ سنبله – ۲

محل برگزاری برنامه استان سمنان، شهرستان گرمسار، بخش آرادان، قصربهرام محل رفت و برگشت
به ازای هر نفر
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده

در جمعیّت خوشهٔ سنبله

محل برگزاری رصد استان سمنان، شهرستان گرمسار، بخش آرادان، قصربهرام محل رفت و
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
کاروانسرای قصربهرام